Publikacje książkowe

Autor: Katarzyna Klimas (red.)

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 118

ISBN: 978-83-62832-12-5

POBIERZ PDF

Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna osób wykonujących zawody medyczne. Tom I

Zapraszamy do zapoznania się i bezpłatnego pobrania serii monografii naukowych autorstwa młodych naukowców podejmujących się niełatwego zadania omówienia problematyki odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne na gruncie przepisów prawa cywilnego, karnego, prawa pracy, pragmatyk zawodowych oraz zasad etyki. Niniejsze zagadnienia stanowią przedmiot nieustającej dyskusji doktrynalnej nauk prawnych oraz rozważań sądów powszechnych i dyscyplinarnych podejmowanych ilekroć judykatura staje przed wyzwaniem rozstrzygnięcia tak skomplikowanych i istotnych kwestii jak przypisanie winy czy ustalenia związku przyczynowego w zakresie zdarzeń medycznych. Stąd też problematyka pozostaje wciąż aktualna, wobec czego Studenckie Koło Naukowe Prawa Biomedycznego działające na Uniwersytecie Wrocławskim uczyniło ją tematyką dwóch konferencji naukowych: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza”, która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 17 kwietnia 2015 r. oraz II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Hipokrates przed sądem”, która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 26 maja 2017 r.

Niniejsza seria monografii będąca wynikiem prac badawczych i naukowych młodych naukowców, zarówno studentów, jak i doktorantów, zaprezentowanych podczas wskazanych wyżej wydarzeń, stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilną, karną, pracowniczą oraz zawodową osób wykonujących zawody medyczne. Publikacja, ze względu na różnorodność tematyczną poszczególnych rozdziałów, stanowi cenną pozycję zarówno dla prawników, jak i lekarzy.

Ufamy, że niniejsza seria monografii spełni Państwa oczekiwania, stanowiąc źródło wiedzy lub inspiracji dla podejmowania pracy naukowej i badawczej.

Spis treści


 • Słowo wstępne


 • Kewin Rozum, Mateusz Niedźwiecki

  Rozdział 1. Odpowiedzialność cywilna lekarza za błędnie sporządzone lub sfałszowane opinie będące środkiem dowodowym w postępowaniu sądowym – wybrane aspekty


 • Bartłomiej Ostrzechowski

  Rozdział 2. Normalność związku przyczynowego jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej lekarza


 • Marcin Burdzik, Agnieszka Nowak

  Rozdział 3. Klauzula sumienia a zakres odpowiedzialności zawodowej i pracowniczej lekarza


 • Michał Budny

  Rozdział 4. Nienależyte wykonywanie zawodu lekarza jako przesłanka ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych


 • Michał Budny

  Rozdział 5. Tajemnica lekarska. Odpowiedzialność pracownicza i zawodowa lekarza


 • Dominika Chrostowska, Łukasz Buczek

  Rozdział 6. Odpowiedzialność karna ratownika medycznego – gwaranta nienastąpienia skutku za zaniechanie udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacji przypominającej stan wyższej konieczności


 • Joanna Susło

  Rozdział 7. Kasacja od orzeczeń Naczelnego Sądu Lekarskiego