Etyka publikacyjna

Zasady etyczne obowiązujące autorów


  1. Wydawnictwo przyjmuje wyłącznie utwory oryginalne.

  2. Autorzy składają oświadczenie o autorskim charakterze nadesłanych (przedłożonych) tekstów oraz czy były (lub mają zostać) opublikowane przez inne wydawnictwo.

  3. Niedopuszczalne jest posługiwanie się cudzymi utworami (ich częściami, fragmentami) bez wskazania źródła, daty ich publikacji oraz autorstwa.

  4. Zakazany jest plagiat bądź inne czynności zbliżone do plagiatu (np. fabrykowanie danych, wskazywanie nieistniających faktów, etc).

  5. W wypadkach współautorstwa należy wskazać procentowego wkład w publikację poszczególnych autorów. Brak określenia w/w udziału oznacza przyjęcie zasad wynikających z ustawy – prawo autorskie i prawa pokrewne.

  6. Autorzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie rzetelnych, zgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym oraz stanem prawnym badań, stanowiących przedmiot nadesłanych (przedłożonych) publikacji.

  7. Autorzy są odpowiedziani za aktualność stanu prawnego treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny.

  8. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.

  9. Wszelkie utwory są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawno-autorskie.

  10. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów.