Procedura wydawnicza

Zasady przyjmowania utworów przez Wydawnictwo


 1. Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach oraz opinii redaktora tematycznego lub kolegium redakcyjnego.

 2. Na decyzję o odmowie publikacji może wpływać ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich, bądź naruszenie zasad etyki obowiązującej autorów.

 3. Niedopuszczalne jest posługiwanie się cudzymi utworami (ich częściami, fragmentami) bez wskazania źródła, daty ich publikacji oraz autorstwa.

 4. Wydawnictwo dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

 5. Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów.

 6. Wydawnictwo przyjmuje teksty oryginalne z wyraźnie zaznaczonym tytułem, krótką notką o autorze oraz danymi kontaktowymi (adres, telefon, adres e-mailowy). Tekst może być podzielony na wypunktowane cyframi arabskimi podrozdziały.

 7. Utwory nadesłane lub przekazane powinny zostać napisane w postaci elektronicznej:

  a. Czcionką Times New Roman, rozmiar tekstu 12pkt, interlinia 1,5 wiersza, akapit wyjustowany.

  b. Przypisy powinny być opracowane w tradycyjny sposób - na dole strony. Czcionka przypisów Times New Roman, rozmiar 9pkt. Dopuszczalny jest również wykaz wykorzystanej w tekście literatury.

  c. W przypadku glos należy wskazać tezę głosowanego orzeczenia i miejsce jego publikacji.

 8. Wszelkie utwory należy zaopatrzyć w abstrakt w języku polskim, o objętości nie większej niż 1500 znaków. Autor może zaproponować tłumaczenie na język angielski tytułu tekstu oraz abstraktu.

 9. Przesłane teksty podlegają ocenie recenzenta. Warunkiem publikacji tekstu jest uzyskanie pozytywnej oceny recenzenta i uwzględnienie jego ewentualnych uwag do przesłanego materiału. Autorowi ujawniana jest treść recenzji z wyłączeniem tożsamości recenzenta. Recenzentowi nie jest ujawniana tożsamość autora ocenianego tekstu.

 10. Wydawnictwo nie publikuje utworów o charakterze opisowym, pozbawionych aspektu badawczego lub nowych interesujących poznawczo treści.

 11. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo skracania tekstów, zmiany tytułów, śródtytułów oraz poprawek merytorycznych i stylistycznych, również w wersji angielskiej.

 12. Po opracowaniu redakcyjnym autor otrzymuje tekst do korekty. Jego nieodesłanie w ciągu siedmiu dni od otrzymania skutkuje skierowaniem do publikacji bez poprawek autora.

 13. Warunkiem publikacji tekstu jest odesłanie uprzednio podpisanej umowy z Wydawnictwem.