Publikacje książkowe

Autor: Damian Klimas (red.)

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 112

ISBN: 978-83-62832-13-2

POBIERZ PDF

Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna osób wykonujących zawody medyczne. Tom II

Zapraszamy do zapoznania się i bezpłatnego pobrania serii monografii naukowych autorstwa młodych naukowców podejmujących się niełatwego zadania omówienia problematyki odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne na gruncie przepisów prawa cywilnego, karnego, prawa pracy, pragmatyk zawodowych oraz zasad etyki. Niniejsze zagadnienia stanowią przedmiot nieustającej dyskusji doktrynalnej nauk prawnych oraz rozważań sądów powszechnych i dyscyplinarnych podejmowanych ilekroć judykatura staje przed wyzwaniem rozstrzygnięcia tak skomplikowanych i istotnych kwestii jak przypisanie winy czy ustalenia związku przyczynowego w zakresie zdarzeń medycznych. Stąd też problematyka pozostaje wciąż aktualna, wobec czego Studenckie Koło Naukowe Prawa Biomedycznego działające na Uniwersytecie Wrocławskim uczyniło ją tematyką dwóch konferencji naukowych: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza”, która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 17 kwietnia 2015 r. oraz II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Hipokrates przed sądem”, która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 26 maja 2017 r.

Niniejsza seria monografii będąca wynikiem prac badawczych i naukowych młodych naukowców, zarówno studentów, jak i doktorantów, zaprezentowanych podczas wskazanych wyżej wydarzeń, stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilną, karną, pracowniczą oraz zawodową osób wykonujących zawody medyczne. Publikacja, ze względu na różnorodność tematyczną poszczególnych rozdziałów, stanowi cenną pozycję zarówno dla prawników, jak i lekarzy.

Ufamy, że niniejsza seria monografii spełni Państwa oczekiwania, stanowiąc źródło wiedzy lub inspiracji dla podejmowania pracy naukowej i badawczej.

Spis treści


 • Słowo wstępne


 • Paulina Wilhelmina Chełmowska

  Rozdział 1. Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum– błąd diagnostyczny jako rodzaj błędu w sztuce lekarskiej


 • Zofia Rosochacka

  Rozdział 2. Odpowiedzialność cywilna lekarza w leczeniu szpitalnym i dochodzenie roszczeń przez pacjenta w przypadku trudności dowodowych


 • Karolina Piech

  Rozdział 3. Odpowiedzialność karna lekarza za zaniechanie udzielenia pomocy a brak zgody pacjenta na zabieg leczniczy – uwagi na płaszczyźnie art. 162 k.k. oraz art. 192 k.k.


 • Katarzyna Piątkowska

  Rozdział 4. Wybrane kwestie związane z obowiązkiem gwaranta nienastąpienia skutku z perspektywy art. 2 k.k. na przykładzie osób świadczących usługi zdrowotne


 • Katarzyna Urbanowicz

  Rozdział 5. Odpowiedzialność karna pielęgniarki za uzupełnianie dokumentacji medycznej niezgodnie z faktycznie podjętymi działaniami


 • Katarzyna Klimas

  Rozdział 6. Obowiązek udzielenia informacji – rozwój historyczny i obowiązujące przepisy prawa