Publikacje książkowe

Autor: Katarzyna Klimas (red.)

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 112

ISBN: 978-83-62832-14-9

POBIERZ PDF

Hipokrates przed sądem. Współczesne wyzwania prawa medycznego. Tom I

Zapraszamy do zapoznania się i bezpłatnego pobrania serii monografii naukowych autorstwa młodych naukowców podejmujących się niełatwego zadania omówienia problematyki odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne na gruncie przepisów prawa cywilnego, karnego, prawa pracy, pragmatyk zawodowych oraz zasad etyki. Niniejsze zagadnienia stanowią przedmiot nieustającej dyskusji doktrynalnej nauk prawnych oraz rozważań sądów powszechnych i dyscyplinarnych podejmowanych ilekroć judykatura staje przed wyzwaniem rozstrzygnięcia tak skomplikowanych i istotnych kwestii jak przypisanie winy czy ustalenia związku przyczynowego w zakresie zdarzeń medycznych. Stąd też problematyka pozostaje wciąż aktualna, wobec czego Studenckie Koło Naukowe Prawa Biomedycznego działające na Uniwersytecie Wrocławskim uczyniło ją tematyką dwóch konferencji naukowych: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Hipokrates przed sądem. Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza”, która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 17 kwietnia 2015 r. oraz II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Hipokrates przed sądem”, która odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim w dniu 26 maja 2017 r.

Niniejsza seria monografii będąca wynikiem prac badawczych i naukowych młodych naukowców, zarówno studentów, jak i doktorantów, zaprezentowanych podczas wskazanych wyżej wydarzeń, stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilną, karną, pracowniczą oraz zawodową osób wykonujących zawody medyczne. Publikacja, ze względu na różnorodność tematyczną poszczególnych rozdziałów, stanowi cenną pozycję zarówno dla prawników, jak i lekarzy.

Ufamy, że niniejsza seria monografii spełni Państwa oczekiwania, stanowiąc źródło wiedzy lub inspiracji dla podejmowania pracy naukowej i badawczej.

Spis treści


 • Słowo wstępne


 • Anna Kuchciak

  Rozdział 1. Konstytucyjny obowiązek władz publicznych do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom w podeszłym wieku w kontekście starzenia się ludności


 • Katarzyna Urbanowicz , Magdalena Bętkowska

  Rozdział 2. Przesłanki zmiany płci w Polsce i wybranych państwach


 • Magdalena Wolska, Stanisław Kwiatkowski

  Rozdział 3. Wybrane aspekty błędu medycznego w świetle prawa i medycyny – case study


 • Paulina Szymańska vel Szymanek

  Rozdział 4. Odpowiedzialność cywilna lekarza w przypadku zabiegów z medycyny estetycznej


 • Adrian Borys

  Rozdział 5. Outsourcing IT elektronicznej dokumentacji medycznej i jego wpływ na tajemnice lekarską


 • Anna Ślefarska

  Rozdział 6. Odpowiedzialność farmaceuty za przestępstwo nieudzielenia pomocy


 • Dobrosława Tomzik

  Rozdział 7. Odpowiedzialność dyscyplinarna lekarza- członka Wojewódzkiej Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych