Publikacje książkowe

Autor: Joanna Kuźmicka-Sulikowska (red.)

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 208

ISBN: 978-83-62832-02-6

Cena: 26 zł

Nakład wyczerpany
(W sprzedaży wydanie II)

Zbiór kazusów z prawa cywilnego. Wydanie I

Niniejszy zbiór obejmuje kazusy dotyczące całego zakresu materiału z Prawa cywilnego objętego programami studiów prawniczych. Odnoszą się one bowiem zarówno do zagadnień objętych tematyką Prawa cywilnego – części ogólnej, jak też Zobowiązań (tak ich części ogólnej, jak i szczegółowej), a także Prawa rzeczowego oraz Prawa spadkowego.
Kazusy zostały uporządkowane zgodnie z kolejnością nauczania poszczególnych zagadnień na studiach prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W pierwszej części zbioru umieszczono kazusy dotyczące materii objętej przedmiotem „Prawo cywilne I”, czyli Części ogólnej i Zobowiązań, następnie kazusy omawiane w ramach przedmiotu „Prawo cywilne II”, odnoszące się do problematyki Prawa rzeczowego i Prawa spadkowego.
Zbiór ten został opracowany przede wszystkim z myślą o tym, by służyć jako materiał dydaktyczny podczas prowadzenia zajęć typu ćwiczeniowego (konwersatoryjnego) z wyżej wymienionych przedmiotów. W zamierzeniu zakładano więc pracę studentów nad zagadnieniami prawnymi wyłaniającymi się na tle umieszczonych tu kazusów przy asyście pracownika naukowego prowadzącego zajęcia, specjalizującego się w prawie cywilnym.
Taka metoda nauki ma służyć nastawieniu studentów na rozwiązywanie praktycznych problemów prawnych, z którymi mogą się spotkać w ramach wykonywania zawodów prawniczych, przyzwyczajeniu do potencjalnej pracy z klientem zgłaszającym się po pomoc prawną, wykształceniu zdolności analizy stanu faktycznego oraz lokalizacji w jego obrębie prawnie relewantnych informacji.
Rozwiązywanie przygotowanych zadań pomaga również studentom w wyrobieniu umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych, poszukiwania adekwatnych unormowań prawnych, a także dokonywania subsumpcji, wykładni i egzegezy tekstów prawnych. Niektóre kazusy cechują się wyższym poziomem trudności, wymagają też dotarcia przez studenta do orzecznictwa sądowego dotyczącego danej materii, a także wypowiedzi przedstawicieli doktryny.
Z powyższych względów zbiór ten można polecić także aplikantom zawodów prawniczych, którym rozwiązywanie zawartych w nim kazusów pozwoli na kompleksowe powtórzenie materiału z zakresu prawa cywilnego i ewentualne wychwycenie zagadnień wymagających dokładniejszego przestudiowania. Polecić go można również kandydatom na aplikacje prawnicze, jako pomoc w przygotowaniu do egzaminów wstępnych na te aplikacje.