Publikacje książkowe

Autor: Adam Haręża, Marek Szydło, Wojciech Szydło

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 208

ISBN: 978-83-62832-03-3

Cena: 30 zł

Zamów

Współpraca dla rozwoju regionu pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
a przedsiębiorcami geologicznymi i górniczymi

W demokratycznym państwie prawnym, będącym wspólnym dobrem wszystkich obywateli (art. 1 i 2 Konstytucji RP), władze publiczne nie tylko są podmiotami władczo determinującymi sytuację poszczególnych jednostek i ustalającymi jednostronnie ich prawa i obowiązki. Władze publiczne są bowiem również dla wspomnianych jednostek partnerami, wchodzącymi z tymi jednostkami w różne formy współpracy i kontraktowej kooperacji.

W różnego rodzaju dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, zwłaszcza tych otwartych na rozwój, istnieje reżim prawny, który umożliwia swego rodzaju transfery czy też migracje pomiędzy sferą publiczną i sferą prywatną, gdzie przedmiotem tych migracji mogą być m.in. określone zadania, środki majątkowe, zasoby ludzkie itp.

W tym przypadku władze publiczne są poddane swoistemu reżimowi prawnemu, który łączy w sobie elementy prawa publicznego i prywatnego (jest to tzw. prywatne prawo administracyjne).

W ramach tego swoistego reżimu zawarte tam elementy prawa publicznego ograniczają aktywność władz publicznych w interesie publicznym (tak aby ów interes maksymalnie zabezpieczyć), zaś elementy prawa prywatnego funkcjonują tam wówczas jak ogólne prawo obrotu. Ten swoisty reżim prawny stwarza władzom publicznym możliwość przyłączenia ich działalności do rynku i do działań podmiotów prywatnych będących partnerami władz publicznych w tej kooperacji.

Właśnie ów swoisty reżim prawny jest przedmiotem niniejszej pracy, przy czym jako obszar referencyjny zostało tu wybrane współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami geologicznymi i górniczymi dla rozwoju danego regionu. Wśród form tej współpracy znajdują się: umowy zawierane na podstawie art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej, umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi, partnerstwa publiczno-prywatne, wspólne uczestniczenie w spółkach handlowych, współpraca na etapie przygotowywania określonych inwestycji lub planowania lokalizacji określonych inwestycji, a także współpraca jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami na etapie przed wszczęciem przez organ samorządowy określonego postępowania administracyjnego prowadzącego do wydania decyzji administracyjnej wobec przedsiębiorcy.

Zdecydowano się przy tym na szczególne uwypuklenie znaczenia wspomnianej współpracy w relacjach pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a przedsiębiorcami geologicznymi i górniczymi. Zainteresowanie tym właśnie rodzajem działalności gospodarczej, jaką jest działalność geologiczna i górnicza, wynika z dużego w ostatnim czasie znaczenia tej właśnie aktywności gospodarczej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, co jest szczególnie widoczne w przypadku tych jednostek samorządu, na obszarze których działają przedsiębiorcy posiadający koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych, w tym uzyskiwanego z łupków osadowych.

Wypada mieć nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie przydatne dla takich właśnie jednostek samorządu terytorialnego oraz dla działających tam przedsiębiorców. Ambicja autorów jest wszakże znacznie większa, gdyż stworzyli oni monografię o charakterze typowo naukowym, która chce być kolejnym głosem w dyskusji na temat prywatnoprawnych form działania administracji publicznej i na temat ciągle jeszcze niedocenianego prywatnego prawa administracyjnego.


Złóż zamówienie na książkę drogą elektroniczną: (cena detaliczna książki wraz z przesyłką wynosi 30zł)* dane do faktury